Textové pole:

Tabulka hodnocení vlastní pokročilosti podle Evropského referenčního rámce pro jazyky

Seznam konverzačních témat

Konverzační témata s podtématy

Gramatika: zájmena

Gramatika: modální slovesa

Gramatika: nepravidelná slovesa

Gramatika: some - any - no

Gramatika: počitatelnost / nepočitatelnost

Gramatika: základní časy